فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه سیستم (های) مدیریتی

فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه سیستم (های) مدیریتی
اطلاعات عمومی سازمان
نوع ممیزی مورد نظر
نوع استاندارد مورد نظر
تعداد پرسنل موثر در محدوده ممیزی
عوامل موثر در برآورد میزان حجم کار

لطفا عواملی که در سازمان کاربرد دارد را مشخص نموده و توضیحات تکمیلی را وارد نمایید.

دامنه کاربرد سیستم (های) مدیریتی
فارسـی
انگلیسی
برای هریک از مکان های دیگر سازمان که در محدوده ممیزی قرار می گیرند، لطفا" فرم زیر را تکمیل نمایید.

برای اضافه کردن مکان جدید از کلید استفاده کنید
1
اطلاعات تکمیل کننده فرم