ساختار سازمانی

  • صدور گواهینامه (Certification)
  • بازرسی فنی (Technical Inspection) 
  • خدمات صنعتي(Industrial Services)
  • فناوری و مهندسی معدن (Mining Technology & Engineering)
  • فناوري اطلاعات (Information Technology)
  • آموزش (Training)
  • مدیریت و اجرای پروژه‌های بهبود عملکرد (Performance ImprovementProjects)