تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان فیروزه، شماره 22، ساختمان فیروزه، طبقه پنجم، واحد 4 کد پستی: 1553813346

تلفن:(30 خط) 42749000
صدور گواهینامه سیستم     88735482 و88735481
بازرسی فنی 42749101 و 88749549
خدمات صنعتی 42749101 و 88758260
فناوری اطلاعات 42749101
اداری و روابط عمومی  88746053 و42749201
ارتباط با مشتری 42749221
پست الکترونیک 

info.ir@partner.tuvaustria.com

info@pniran.com

نمابر 88746047

 

تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان فیروزه، شماره 22، ساختمان فیروزه، طبقه چهارم، واحد 1 کد پستی: 1553813346

تلفن: (30 خط) 42748000
آموزش 21 و88538720
پروژه‌های بهبود عملکرد 21 و88538720
نمابر 88538727
پست الکترونیک academy@pniran.com
وب‌سایت www.tuvacademy.ir