الزام جدید سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)

الزام جدید سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)

TÜV® شنبه 25ام فروردین 1403

الزام جدید سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)

تغییرات اقلیمی در تمام استانداردهای سیستم مدیریت گنجانده خواهد شد

1) ماهیت متمم چیست؟

در تاریخ 22 فوریه 2024،  مجمع بين‌المللي اعتباردهي (IAF) و  سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، بیانیه‌ای مشترک برای برجسته‌کردن متمم‌های تغییرات اقلیمی  در استانداردهای جدید و موجود سیستم‌های مدیریت ISO، در حمایت از بیانیه ISO London منتشر کردند.هدف این اقدام حصول اطمینان از این است که موضوعات تغییرات اقلیمی توسط سازمان در چارچوب اثربخشی سیستم مدیریت، به‌علاوه تمام موضوعات  دیگر، مدنظر قرار گیرد. این بیانیه‌های اضافه  در هر استاندارد سیستم مدیریتی اطمینان حاصل می‌کنند که این موضوع مهم نه‌تنها نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه توسط تمام سازمان‌ها در طراحی و استقرار سیستم مدیریت در نظر گرفته می‌شود.متمم‌ها برای تمامی استانداردهای سیستم مدیریت قابل کاربرد هستند (فهرست قسمت 5 را ملاحظه کنید) و در بندهای 4-1 و 4-2 از ساختار سطح بالا (HLS)  به شرح زیر مشخص شده‌اند:

 • بند 4-1: "سازمان باید تعیین کند که آیا تغییرات اقلیمی یک موضوع مرتبط است یا خیر"
 • بند 4-2: "یادآوری: طرف‌های ذی‌نفع مرتبط می‌توانند الزامات مربوط به تغییرات اقلیمی داشته باشند".

 2) انتظار می‌رود چه مواردی در ماهیت محتوای سیستم مدیریت در نظر گرفته شود؟

 باید تعیین شود  که  موضوع تغییرات  اقلیمی، به همراه سایر موضوعات، آیا موضوع مرتبط با کسب کار آن سازمان است یا خیر و  اگر به‌عنوان موضوع مرتبط شناسایی شد، در چارچوب ارزیابی ریسک، در دامنه کاربرد استانداردهای سیستم مدیریت، مورد بررسی قرار گیرد. هدف این است که تغییرات اقلیمی  توسط سازمان در زمینه اثربخشی سیستم مدیریت، به‌علاوه تمام موضوعات  دیگر، در نظر گرفته شوند.

3) آیا گواهینامه‌های موجود تغییراتی می‌کنند؟

با درنظرگیری موارد زیر، الزامی به بازنگری یا صدور گواهینامه جدید نیست:

•    سال انتشار هر استاندارد سیستم مدیریت تغییر نخواهد کرد.

•     دامنه کاربرد سیستم مدیریت گواهی‌شده، تغییر نمی‌کند.

•     تأثیر قابل‌توجهی بر اثربخشی سیستم مدیریت گواهی‌شده وجود ندارد.

•    روش‌ها و اقداماتی که سازمان‌های گواهی‌شده بر اساس الزامات جدید استفاده خواهند کرد، شبیه روش‌ها و اقداماتی که آن‌ها در صورت تغییرات آتی در هر موضوع زمینه‌ای دیگری که قبلاً در دامنه کاربرد سیستم مدیریت با آن مواجه شده‌اند، خواهد بود.

4) چه شواهدی در هنگام ممیزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این برای مشتری یا ممیز چه معنایی دارد؟

داده‌ها/اطلاعاتی که ریسک آن‌ها ارزیابی شده است یا سایر ورودی‌ها به ماهیت موجود سازمان و تشریح  طرف‌های ذی‌نفع مرتبط با تغییرات اقلیمی، باید به طور متناسب در سیستم مدیریت موجود، معرفی شود. انطباق و ارتباط با استاندارد ممیزی شده، موضوعی است که توسط ممیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در همین راستا، ورودی‌های ارائه شده از طرف  مشتری، توسط تیم ممیزی ارزیابی خواهند شد.
 

1.What is the context of the amendments

On 22 February 2024, IAF and the International Organization for Standardization (ISO) published a joint communiqué to highlight the publication of Climate Action Amendments to new and existing ISO management systems standards, in support of the ISO London Declaration.

The intent is to ensure that Climate Change issues are considered by the organization in the context of the effectiveness of the management system, in addition to all other issues. These additional statements in each management system standard are ensuring that this important topic is not overlooked but considered by all organizations in the design and implementation of the management system.

Amendments are applicable to all management system standards (see list in section 5) and are specified in chapter 4.1 and 4.2 of the HLS, as follows:

Chapter 4.1: ‘The organization shall determine whether climate change is a relevant issue’.

Chapter 4.2: “Note: Relevant interested parties can have requirements related to climate change”.

2.  What is expected to be considered within the management system content

Climate Change, along with other issues, must be determined as relevant or not and if so, considered within an evaluation of risk, within the scope of the applied management systems standards, accordingly. The intention is to ensure that Climate Change issues are considered by the organization in the context of the effectiveness of the management system, in addition to all other issues.

3. Are there changes regarding existing certificate(s)

No new or revised certificate is required to be issued considering that:
•    The publication year of each management system standard will not change.
•    There is no change in the scope of application for the certi-fied management system.
•    There is no significant impact on the effectiveness of the cer-tified management system.
•    The method and actions that certified organizations will eventually enter into, due to the new requirement, will re-semble methods and actions they would apply in the case of future changes in any other contextual issue they already address within the scope of the management system

3.What evidence will be assessed during the audit and what does it mean for a customer or an auditor

A risk evaluated data/information or any input to the existing context and interested parties description relevant to climate change shall be introduced appropriately in the existing management system. Compliance and relevance to the audited standard will be a subject assessed by the auditor. Provided input from the client will be evaluated accordingly by the Audit Team.

 

   فهرست استانداردهای قابل کاربرد

 • ISO 9001:2015    Quality management systems — Requirements
 • ISO 14001:2015    Environmental management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 45001:2018    Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 50001:2018    Energy management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 22000:2018    Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
 • ISO/IEC 27001:2022    Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
 • ISO 22301:2019    Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
 • ISO 39001:2012    Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 37101:2016    Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use
 • ISO/IEC 20000-1:2018    Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
 • ISO 37301:2021    Compliance management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 14298:2021    Graphic technology — Management of security printing processes
 • ISO 16000-40:2019    Indoor air — Part 40: Indoor air quality management system
 • ISO 22163:2023    Railway applications — Railway quality management system — ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
 • ISO 28000:2022    Security and resilience — Security management systems — Requirements
 • ISO 29001:2020    Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations
 • ISO 30301:2019    Information and documentation — Management systems for records — Requirements
 • ISO 34101-1:2019    Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems
 • ISO 35001:2019    Biorisk management for laboratories and other related organisations
 • ISO 46001:2019    Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 21401:2018    Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements
 • ISO 30401:2018    Knowledge management systems — Requirements
 • ISO 19443:2018    Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
 • ISO/IEC 19770-1:2017
 • Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements
 • ISO 21001:2018    Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
 • ISO 37001:2016    Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 41001:2018    Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 44001:2017    Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework
 • ISO 15378:2017    Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)
 • ISO 18788:2015    Management system for private security operations — Requirements with guidance for use
 • ISO 21101:2014    Adventure tourism — Safety management systems — Requirements

 •