دستورالعمل برای استفاده صحیح از آرم تجاری، صدور گواهینامه‌های سیستم (های) مدیریت و محصولات

دستورالعمل برای استفاده صحیح از آرم تجاری، صدور گواهینامه‌های سیستم (های) مدیریت و محصولات

TÜV® یکشنبه 29ام خرداد 1401

دستورالعمل برای استفاده صحیح از آرم تجاری، صدور گواهینامه‌های سیستم (های) مدیریت و محصولات

این دستورالعمل به تشریح الزامات، در مورد استفاده صحیح از آرم تجاری (لوگو) شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران و TÜV AUSTRIA در حوزهی صدور گواهینامه می‌پردازد.